Uuden työn skenessä pop-up-projekti

Flying Officen Uuden työn skenessä pop-up-projekti tutkii työelämässä ja työmarkkinoilla parhaillaan meneillä olevaa muutosta.

Selvitämme projektissamme mitkä ovat yrityksissä uudenlaiset asiantuntijatyön työnteon mallit, uudet tavat hankkia tarvittavaa osaamista ja resursoida työtä. Taustalla ovat havainnot työn pirstaloitumisesta. Alati kiihtyvän muutoksen myötä myös osaamiset pirstaloituvat, eikä osaamistarpeita ratkaista organisaatioissa enää perinteisellä rekrytoinnilla tai koulutuksella.

Lähtöoletuksenamme on, että uudenlaiset työnteon mallit asettavat paineita organisaatioille johtamisen, arkisten toimintamallien ja organisaatiokulttuurien muutokselle. Nykyiset käytännöt eivät enää ole riittäviä, kun työn tekijöiden suhde organisaatioihin muuttuu ja organisaatioiden rajat murtuvat.

Samalla saamme myös parempaa ymmärrystä asiantuntijatyön uudenlaisista työmarkkinoista.

Kysymys kuuluukin, miten yrityksissä jo hyödynnetään tai suunnitellaan hyödynnettävän erilaisia työnteon malleja perinteisten rekrytoinnin ja palkkatyön rinnalla. Entä mitä muutostarpeita tämä organisaatioissa käynnistää? Ja entä minkälaisessa asemassa ketterät talentit ovat työmarkkinoilla?

pop-up-projekti_tiedon-intressi

Kolme sujuvasti etenevää vaihetta

Ensimmäisessä vaiheessa pop-up-projektin vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuva verkosto täsmentää alustavia tutkimuskysymyksiä ja kohdentavat niitä tarkemmin. Työ tehdään kahdessa yhteisessä fasilitoidussa työpajassa.

Toisessa vaiheessa suoritetaan laajempi puolistrukturoitu kysely, jonka aineisto käsitellään kvantitatiivisesti. Tämän vaiheen tuloksia käydään läpi kolmannessa työpajassa, joissa työstetään kvalitatiivisten haastattelujen aineisto. Otannat sekä kyselyyn että haastatteluihin ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat verkoston työpajoissa tekemiin täsmennyksiin.

Kolmannessa vaiheessa aineisto analysoidaan ja tulokset toimitetaan hankkeessa mukana olleille yrityksille jatkohyödynnettäväksi. Verkostolla on mahdollisuus hyödyntää aineistoa myös omissa työelämän kehittämishankkeissa.

Hyötyisitkö sinä tai organisaatiosi hankkeestamme syntyvästä uudesta tiedosta?

Tervetuloa osallistumaan pop-up-projektia suunnittelevaan työelämän asiantuntijaverkostoomme.

Jos olet kiinnostunut ja haluat tulla pohtimaan tätä mielenkiintoista aihetta, niin ole yhteydessä meihin!

Virva Suikkanen, p. 050 368 8757
tai
Virva Ohtonen, p. 050 551 2196

Sähköpostitse info@flyingoffice.fi